Prínos a význam koučovacích kompetencií pre klienta a kouča

24.01.2016

Prínos a význam koučovacích kompetencií pre klienta a kouča

Svet sa točí rýchlejšie ako dakedy, alebo mne sa to tak zdá? Každý sa niekam ponáhľa, je tlačený do vyšších výkonov, je nespokojný so svojím pracovným a osobným životom, nemá čas sa zastaviť. Vďaka koučingu sa ale mnohí uvedomelí jedinci zastavili a "nabrúsili si pílu". Aby koučing bol koučingom je potrebné dodržiavať koučovacie kompetencie podľa medzinárodného štandardu, aby to malo prínos a význam pre klienta a pre kouča.

V úvode koučovacieho rozhovoru, v rámci dohody o koučovaní si kouč vyjasní s klientom jeho predstavy o tom, čo klient o koučovaní vie, čo koučovanie je a že kouč jedná podľa etických princípov a zaužívaných štandardov. Má to význam pre klienta, pretože mu je daná sloboda výberu, či to, po čo si prišiel, mu vie kouč ponúknuť. Veľa ľudí očakáva, že im kouč poradí, ale kouč vďaka etickým princípom vysvetlí klientovi rozdiel medzi koučovaním, poradenstvom a psychoterapiou.

Ak sa rozhodne klient pre koučovanie, je nutné vytvoriť zmluvu a priamo sa dohodnúť na cieli a podmienkach. Tu má význam pre obidvoch vymedziť si hranice rozhovoru, ako sú čas, cena, dĺžka spolupráce a očakávania. Prinesie to pre klienta porozumenie a vyjasnenie si spolupráce a pre kouča zadefinovanie cieľa rozhovoru, na ktorom sa bude pracovať. Tu je podstatné, aby cieľ boľ cieľom klienta a nie kouča.

Kouč musí byť schopný si s klientom vytvoriť vzťah založený na vzájomnej úcte a dôvere a dať klientovi pocit, že nik iný v tejto chvíli nie je dôležitejší ako on. Kouč verí v klienta a v jeho zdroje, čo prejavuje prispôsobením reči, zrkadlením, neverbálnou komunikáciou a hlavne pozitívnym naladením. To prináša klientovi zvýšenie motivácie, sebadôvery a aj dobrý predpoklad k dosiahnutiu cieľa a tým aj naplnenie dohody.

Počas celého rozhovoru kouč kladie cielené otázky v záujme posunu klienta, čím vyvoláva podporu a dáva priestor klientovi k sebapoznaniu a sebaprejaveniu. Prínosom prítomnosti kouča je pre klienta, že sa v nadhľade odosobní od problému a otvára sa jeho potenciál. Kouč je kreatívny, zvedavý, musí byť koncentrovaný na klienta a dianie v rozhovore a mal by dôverovať svojej intuiícii. Význam má pre kouča aj sebareflexia k rozhovoru.

Bez aktívneho počúvania by kouč nebol schopný sa sústrediť na obsah, význam toho, čo klient hovorí, ako to hovorí, takže táto kompetencia je jedna z najdôležitejších. Vďaka nej si kouč všíma, kde sa v téme a v smere naplnenia cieľa nachádzajú, spoznáva ako klient rozmýšľa. Prínosom je spoznanie dôležitosti, priorít, vytvorenie partnerského a bezpečného vzťahu a prináša to efektívnosť v rozhovore.

Ďaľšou dôležitou kompetenciou je kladenie silných otázok, a to jasných a priamych, ktoré majú prínos k vyjasňovaniu situácie klienta a ktoré ho posúvajú ho dopredu. Prinášajú aj uvedomenie pre klienta, že riešenie je v jeho moci a že má nato zdroje. Silné otázky pomáhajú klientovi viac tvoriť budúcnosť ako sústreďovať sa na minulé alebo aktuálne dilemy. Hlavným prínosom je evidentný posun v téme.

Priama komunikácia je schopnosť komunikovať a využívať výrazové prostriedky, ktorými kouč prejavuje záujem, úctu, rešpekt a pozitívne posúvajú v smere na dosiahnutie stanoveného cieľa. Pre klienta je prínosom ak kouč používa jeho jazyk a verifikuje si tým jasnosť a zrozumiteľnosť povedaného. Podstatné je, aby sa pokračovalo v rozhovore z miesta, kde sa klient nachádza a aby to smerovalo k cieľu.

Význam vytvárania uvedomenia spočíva v hľadaní možností, cez preskúmanie významu a uvedomenie si dôležitosti a zmyslu pre klienta. Kreovanie podrobnej predstavy budúcnosti alebo želaného stavu prináša klientovi uvedomenie si postupnosti krokov, ktoré sú potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa. Kouč napomáha klientovi získať rôzne uhly pohľadu, uvedomiť si pocity a posilniť motiváciu cez nové inšpirácie a objavy.

Kouč napomáha zosumarizovať riešenia, ktoré si klient uvedomil a napomáha sformulovať záväzok. Akčným plánom klienta je návrh konkrétnych krokov a aktivít na ceste k cieľu, ktoré si sám zvolí, tak aby rešpektovali rozsah jeho učenia sa a osobnostného rastu. Aj zadávanie domácich úloh alebo experimentov môže dopomôcť klientovi dopracovať sa k cieľu.

Po stanovení akčného plánu má význam hľadanie súvislosti a dopadu naplánovanej aktivity, resp. postupnosti krokov na smerovanie k želanému stavu alebo dielčiemu cieľu. Kouč napomáha k realizovaniu 1.kroku, lebo už aj dosiahnutie maličkého kroku je pre klienta motiváciou na dosiahnutie celého. Plánovaním a stanovením cieľov kouč s klientom vytvoria a udržiavajú efektívny plán koučovania a ciele, ktoré sú konkrétne, merateľné, príťažlivé, realistické a majú stanovený konkrétny časový rámec.

Významom kompetencie riadenie pokroku a zodpovednosti je, aby klient pochopil, čo je dôležité, že on má všetky zdroje na dosiahnutie cieľa a jedine on je zodpovedný za uskutočnenie potrebných krokov. Dôležité je oceňovanie a dávanie spätnej väzby zo strany kouča a hlavne dôvera, že klient dokáže prevziať zodpovednosť a aj zvoliť si vlastné metódy preberania zodpovednosti.

Čo ešte má význam a prínos? Ja si myslím, že v každom koučovacom rozhovore sa môže zdať iná kompetencia významnejšia alebo prínosnejšia. Podstatou je, že 11 koučovacích kompetencíí ohraničuje koučovi pole jeho pôsobnosti, určuje akési hranice koučovania a to ako zvládne "tancovanie" s klientom, je už na ňom. Mieru prínosu a významu pre klienta vie zhodnotiť najlepšie klient sám.