Princípy, predpoklady a ciele koučovania

06.05.2011

Prvýkrát som sa stretla s koučovaním ani nie pred rokom na jednom seminári, kedy som bola koučovaná a nemala som vôbec informácie, čo vlastne koučovanie je. Ani nie mesiac na to som sa stretla s koučingom opäť na jednom seminári. Tu mi lektori - profesionálny koučovia otvorili oči. A keďže verím, že náhody neexistujú, prihlásila som sa na akadémiu koučovania, aby som sa naučila viac o koučovaní a jeho princípoch, predpokladoch a cieľoch.

Čo je vlastne koučovanie? A čo je jeho cieľom? Nato, aby sme sa k tým cieľom ale dostali je potrebné idendifikovať princípy a predpoklady. Všetko v živote funguje na základe princípov a tak aj koučovanie je postavené na pevných základoch. Základom všetkého sú ľudia, ktorí sú OK, za každým ich konaním je pozitívny úmysel, majú všetky zdroje, ktoré potrebujú na dosiahnutie cieľa, robia najlepšie rozhodnutia, aké v tej chvíli dokážu a zmena je nevyhnutná. Pre mňa je toto základom aj v bežnom živote a keby sa ľudia vo svete riadili týmito princípmi, tak by sme žili v úplnom mieri a nemuseli sa denno-denne pozerať na negatívne správy so sveta. Podľa mňa koučovanie prináša ľudstvu tú žiadúcu zmenu. Ale ako túto zmenu dosiahnuť? Každý by mal začať od seba, a keď nevie ako na to, môže vyhľadať pomoc profesionálneho kouča. Tento musí spĺňať podľa definície ICF (International Coach Federation) 11 kľúčových kompetencií, aby splnil predpoklady na vykonávanie koučovania.

Tak ako každá firma má, resp. by mala mať etický kódex, existuje aj etický kódex kouča, podľa ktorého by mal sa mal kouč správať voči okoliu. Za veľmi dôležité považujem také vystupovanie kouča, aby verejnosti v pozitívnom svetle prezentoval koučovanie a v akejkoľvek situácii vedel vhodne aplikovať zaužívané štandardy správania sa. Pri uzatváraní zmluvy sprostredkuje kouč informácie o koučovaní klientovi, tak aby došlo k dobrovoľnému uzavretiu zmluvy. Kouč by tu mal presne špecifikoval svoju kvalifikáciu, odbornosť a jeho skúsenosti, nezavádzal a nezneužil informácie, ktoré od neho dostal. Táto zmluva musí byť založená na dôvere. Pre mňa je najdôležitejším kľúčom ku vytvoreniu vzťahu úprimnosť, poctivosť a nefalšovaný záujem o klientovo dobro a jeho budúcnosť. V koučovacom rozhovore musí byť kouč okrem naučených nástrojov schopný vcítiť sa do danej situácii a otvorene, flexibilne ale aj intuitívne riadiť rozhovor, aby bol čo najefektívnejší. Môže využívať svoju vlastnú intuíciu, alebo aj humor, pokiaľ je to vhodné. Musí sa vedieť ovládať pri silných emóciách. Pomocou aktívneho počúvania, efektívneho kladenia otázok a priamej komunikácie postupuje kouč v rozhovore s klientom smerom k nájdeniu klientovho vlastného riešenia danej situácie. Tieto zručnosti su podľa mňa hlavným predpokladom pre koučovanie a každý kouč ich musí aktívne rozvíjať a trénovať. Veľa nedorozumení a problémov v živote je spôsobených nedostatočnou komunikáciou, kedy jedna strana nepočúva, čo vlastne druhá strana hovorí, alebo si myslíme, že vieme, čo to znamená a pritom, ten druhý pod tým istým slovom rozumie úplne niečo iné. Nielen pri koučovaní, ale aj vo výchove detí určite využijem kladenie otvorených otázok, aby sa mali možnosť naučiť niečo nové a aby sami hľadali riešenia. Pri koučovacom rozhovore ďalej kouč pomáha klientovi objavovať v sebe nové myšlienky, hodnoty, vnímanie, pomáha mu definovať kroky, hľadať alternatívne riešenia a možnosti na prehĺbenie nového učenia. Tieto získané informácie zjednotí kouč spoločne s klientom a vytvorí plán koučovania a ciele rastu. Pod týmto rozumiem vytvorenie akčného plánu, čo, kedy a kde urobí klient. Tento plán sa ale vždy prehodnocuje a prispôsobuje konkrétnej situácii a nie je stály a nemenný. Zodpovednosť za riešenie a jeho uskutočnenie nesie sám klient a kouč len poukazuje na to, čo bolo dohodnuté v pláne a naďalej podporuje klienta na ceste, ktorou sa spolu vydali až do dosiahnutia cieľa. A podľa mňa je pre väčšinu ľudí práve toto najťažšie - prebrať zodpovednosť za svoje konanie. Radšej budú plakať a zvaľovať vinu na iného, ako keby sa zamysleli a pozreli na vec s iného uhla.

Cez princípy a predpoklady sa dostávame aj k cieľom koučovania, medzi ktoré patrí aj práve spomínaná zodpovednosť a jej zvyšovanie, ale aj zlepšenie výkonu, spokojnosť a úspech koučovaného v pracovnom a osobnom živote. Definícií je veľa, ale všetky znamenajú to isté a sú len parafrázované: "Podporiť ľudí, aby boli tým, čím naozaj sú" alebo "Pomôcť ľudom, dosiahnuť ich ciele." I keď pomoc je úžitočná iba vtedy, ak Vás vyslobodí od potreby ďaľšej pomoci (nerozdávať ľuďom ryby, aby sa nasýtili, ale dať im udicu a naučiť ich loviť). A to je presne to, čo ma zaujíma. Pomáhať ľuďom uvoľňovať a posiľňovať ich rozvojový potenciál musí byť úžasné. Uvedomujem si, že to znie jednoducho a pekne. Zároveň si uvedomujem, že takúto prácu (možno poslanie) môže robiť len človek skúsený a dobre pripravený. V tejto chvíli mám silný pocit, že som našla smer, ktorým sa budem uberať. Mám cieľ!